Logo
sekretariat@zozgiz.pl

► pielęgniarka oddziałowa SOR

Data utworzenia: 17-09-2019

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 26 i 27  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.)

 

„Szpital Giżycki” Sp. z o.o.

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na rzecz pacjentów „Szpitala Giżyckiego” Sp. z o.o. w Giżycku

przez:

1.       pielęgniarkę oddziałowa - SOR

 

Okres świadczenia usług: od 01.11.2019 r. do 31.12.2019 r.

Wymagania kwalifikacyjne:

·    pielęgniarka posiadająca tytuł specjalisty lub specjalizującą się w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii, a także pielęgniarka posiadającą ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii oraz posiadającą co najmniej 3-letni staż pracy
w oddziałach tych specjalności, oddziałach pomocy doraźnej, izbach przyjęć lub pogotowiu ratunkowym

 

Podstawa:

1.     Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. 2019, poz. 1213),

2.     Ustawa z dnia 08 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (DZ. U. 2019, poz. 993- tj.)

 Ze szczegółowymi warunkami konkursu, wzorem umowy można zapoznawać się w siedzibie Udzielającego Zamówienia w pokoju nr 209 (tel. nr 0-87429 66 10) lub na wewnątrzszpitalnym folderze „Druki i sprawy administracyjne / Konkurs medyczny”

Formularz ofertowy dostępny jest  na stronie www.zozgiz.pl.

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest  Dyrektor ds. Pielęgniarstwa – tel: 87-429 66 06.

Oferty należy składać w sekretariacie Udzielającego Zamówienia w terminie od 17.09.2019r. do dnia  30.09.2019 r., do godz. 9:00 pocztą lub e-mail na adres sekretariat@zozgiz.pl.

Otwarcie ofert – 30.09.2019r. godz. 09:30 w siedzibie Udzielającego Zamówienia. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaną podane na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu i będą dostępne przez 7 dni.

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.   

 

 Giżycko, dn.  17.09.2019                                                                   

                                                                      

                                                                                                   Prokurent-Dyrektor Zarządzający

                                                                                                                      Anita Karnacewicz 
Formularz_Pielegniarka.pdf

szczegolowe_warunki.docx