Logo
sekretariat@zozgiz.pl

► pielęgniarka O-CH

Data utworzenia: 25-07-2019

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 26 i 27  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.)

 

 

„Szpital Giżycki” Sp. z o.o.

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na rzecz pacjentów „Szpitala Giżyckiego” Sp. z o.o. w Giżycku

przez:

            - pielęgniarkę – koordynującą – Oddział Chirurgii Ogólnej

 

Okres świadczenia usług: od 01.08.2019 r. do 31.12.2019 r.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu, wzorem umowy można zapoznawać się w siedzibie Udzielającego Zamówienia w pokoju nr 209 (tel. nr 0-87429 66 10) lub na wewnątrzszpitalnym folderze „Druki i sprawy administracyjne / Konkurs medyczny”

Formularz ofertowy dostępny jest  na stronie www.zozgiz.pl.

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest  Dyrektor ds. Pielęgniarstwa – tel: 87-429 66 66 06.

 

Oferty należy składać w sekretariacie Udzielającego Zamówienia w terminie od 25.07.2019r. do dnia  29.07.2019 r., do godz. 10:00 pocztą lub e-mail na adres sekretariat@zozgiz.pl.

Otwarcie ofert – 29.07.2019r. godz. 11:15 w siedzibie Udzielającego Zamówienia. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaną podane na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu i będą dostępne przez 7 dni.

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.   

 

 

Giżycko, dn.  25.07.2019                                                                               

                                                                                             

                                                                                                                  Prokurent-Dyrektor Zarządzający

                                                                                                                                Anita Karnacewicz 3._szczegolowe_warunki.pdf    

4._Formularz_ofertowy_-_piel-pol.pdf