Logo
sekretariat@zozgiz.pl

►Konkurs lekarski - Oddział Neurologiczny

Data utworzenia: 26-06-2019

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 26 i 27  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U.

z 2018 r. poz. 2190  ze zm.)

 

 

„Szpital Giżycki” Sp. z o.o.

                  ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów

                                                 „Szpitala Giżyckiego” Sp. z o.o. w Giżycku

 

w zakresie usług i opieki lekarskiej w Oddziale Neurologicznym

 

Maksymalny okres świadczenia usług: od     03.07.2019 r.   do  31.12.2019r ./  31.12.2020 r.

 

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu, wzorem umowy można zapoznawać się w siedzibie Udzielającego Zamówienia w pokoju nr 209 (tel. nr 0-874296610) lub na wewnątrzszpitalnym folderze „Druki i sprawy administracyjne / Konkurs medyczny”

Formularz ofertowy dostępny jest  na stronie www.zozgiz.pl.

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest   Dyrektor ds. Lecznictwa – tel: 0-87-429 66 66 w. 713.

 

Oferty należy składać w sekretariacie Udzielającego Zamówienia w terminie do  02.07.2019 r. do  godz. 10:30.

Otwarcie ofert – 02.07.2019 r. godz. 11:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaną podane na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu i będą dostępne przez 7 dni.

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.                                    .

.

Giżycko, dn. 26.06.2019 r.                                                                             

 

 

                                                                                                             Z upoważnienia

                                                                                                             Dyrektor ds.  pielęgniarstwa

                                                                                                             Jadwiga Małgorzata Mistera     

 

szczeg.warunki_lekarze_-_neurologia-_od_26.06.2019.pdf

formularz_ofertowy_ODDZIAŁY.pdf