Logo
sekretariat@zozgiz.pl

►KONKURS LEKARSKI GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO

Data utworzenia: 24-06-2019

OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U.

z 2018 r. poz. 2190 ze zm.)Szpital Giżycki” Sp. z o.o.

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów

Szpitala Giżyckiego” Sp. z o.o. w Giżyckuw zakresie usług i opieki lekarskiej w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym


Maksymalny okres świadczenia usług: od 03.07.2019 r. do 31.12.2020 r.Ze szczegółowymi warunkami konkursu, wzorem umowy można zapoznawać się w siedzibie Udzielającego Zamówienia w pokoju nr 209 (tel. nr 0-874296610) lub na wewnątrzszpitalnym folderze „Druki i sprawy administracyjne / Konkurs medyczny”

Formularz ofertowy dostępny jest na stronie www.zozgiz.pl.

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Dyrektor ds. Lecznictwa – tel: 0-87-429 66 66 w. 713.


Oferty należy składać w sekretariacie Udzielającego Zamówienia w terminie do 02.07.2019 r. do godz. 10:30.

Otwarcie ofert – 02.07.2019 r. godz. 11:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaną podane na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu i będą dostępne przez 7 dni.

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.


Giżycko, dn. 24.06.2019 r.                                                                                                           Z upoważnienia

                                                                                                           Dyrektor ds pielęgniarstwa

                                                                                                           Jadwiga Małgorzata Mistera


Załączniki:

szczeg.warunki_lekarze_-_gin-poł_-_od_24.06.2019.pdf

formularz_ofertowy_ODDZIALY.pdf