Logo
sekretariat@zozgiz.pl

Ogłoszenie konkursu - Ratownik medyczny-transport

Data utworzenia: 19-06-2019

„Szpital Giżycki” Sp. z o.o.

 

Komisja konkursowa nie wybrała żadnej oferty.

Giżycko, 26.06.2019 r.                                                

 

 

        Z upoważnienia

Dyrektor ds. Pielęgniarstwa

       Małgorzata MisteraOGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 26 i 27  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.)

 

 

„Szpital Giżycki” Sp. z o.o.

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na rzecz pacjentów „Szpitala Giżyckiego” Sp. z o.o. w Giżycku

przez:

            - ratownik medyczny-transporty

 

Okres świadczenia usług: od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu, wzorem umowy można zapoznawać się w siedzibie Udzielającego Zamówienia w pokoju nr 209 (tel. nr 0-87429 66 10) lub na wewnątrzszpitalnym folderze „Druki i sprawy administracyjne / Konkurs medyczny”

Formularz ofertowy dostępny jest  na stronie www.zozgiz.pl.

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest  Dyrektor ds. Pielęgniarstwa – tel: 87-429 66 66 06.

 

Oferty należy składać w sekretariacie Udzielającego Zamówienia w terminie od 19.06.2019r. do dnia  25.06.2019 r., do godz. 8:00 pocztą lub e-mail na adres sekretariat@zozgiz.pl.

Otwarcie ofert – 26.06.2019r. godz. 9:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaną podane na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu i będą dostępne przez 7 dni.

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.   

 

 

Giżycko, dn.  19.06.2019                                                                               

                                                                                             

                                                                                                                 Dyrektor ds. Pielęgniarstwa

                                                                                                        Jadwiga Małgorzata MISTERA


Szczegolowe_warunki-rat_med_transport.pdf

5._formularz_ofertowy_TRANSPORT.pdf