Logo
sekretariat@zozgiz.pl

► lekarz - Oddział urologii

Data utworzenia: 28-05-2019

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 26 i 27  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm..)

„Szpital Giżycki” Sp. z o.o.

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na rzecz pacjentów „Szpitala Giżyckiego” Sp. z o.o. w Giżycku

 

w zakresie udzielaniu świadczeń zdrowotnych w  oddziale urologii – pełnienie dyżurów i inne usługi/świadczenia niezbędne do działalności szpitala

 

Okres świadczenia usług :     01.07.2019r. - 31.12.2019r. / 31.12.2020r.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu, wzorem umowy można zapoznawać się w siedzibie Udzielającego Zamówienia w pokoju nr 209 (tel. nr 0-874296610) lub na wewnątrzszpitalnym folderze „Druki i sprawy administracyjne / Konkurs medyczny”

Formularze ofertowe dostępne są  na stronie www.zozgiz.pl .

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest p.o. kierownika Działu ds. Pracowniczych – Emilia Kuprewicz-Hetman (tel. nr 0-87 429 66 10).

Oferty należy składać do dnia  12.06.2019r., do godz. 15:00 w sekretariacie Udzielającego Zamówienia lub drogą elektroniczną (skan oferty + załączników) na adres e-mail: seretariat@zozgiz.pl

Otwarcie ofert – 13.06.2019r., godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaną podane na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu i będą dostępne przez dwa tygodnie.

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.                                                                                                                        

 Giżycko, dn. 28.05.2019


szczegolowe_warunki.pdf

formularz_ofertowy.pdf

Umowa_-_LEKARZE.pdf